natvoi

189 rows


Columns

Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
natvoi text 2147483647 null
voie.natvoi Implied ConstraintR
natvoi_lib text 2147483647 null

Indexes

Constraint Name Type Sort Column(s)
natvoi_pkey Primary key Asc natvoi

Relationships